23. Únor 2015 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt „Najdi si cestu k technice“ se blíží ke svému konci · Categories: Aktuality o projektu

Projekt „Najdi si cestu k technice“, reg. č. CZ.1.07/1.1.16/01.0006 se pomalu blíží ke svému konci. Projekt trval téměř 3 roky, od května 2012 do března 2015. Za celou dobu trvání se podařilo splnit několik hlavních cílů a neméně těch dílčích. Hlavním cílem byla propagace, podpora a zkvalitnění vzdělávání a výuky technických oborů, především elektrotechniky, přidruženě pak také strojírenství.

Projekt se skládal ze 4 klíčových aktivit: 01 – Zkvalitnění výuky elektrotechniky, 02 – Školení pedagogů, výukové materiály, 03 – E-learning, 04 – Akce techniky. V rámci první klíčové aktivity byla vybudována moderní elektrotechnická dílna pro teoretickou i praktickou výuku v silnoproudé elektrotechnice. V této dílně jsou také vytvořena modulová specializovaná pracoviště (výukové panely) pro praktické zapojení a nácvik dovedností při elektromontážních pracích v oblastech světelná technika, tepelná technika, stykačové kombinace, elektroměry, měření elektrických veličin, bytové a průmyslové instalace, elektrické točivé a netočivé stroje, fotovoltaika. V druhé KA se nám podařil vytvořit soubor výukových materiálů a prezentací z 8 předmětů: Automatizace, Elektrické stroje a přístroje, Elektronika, Elektrotechnická měření, Elektrotechnologie, Technická dokumentace, Užití elektrické energie a Základy elektrotechniky. Výukové materiály jsou využívány při výuce na ISŠ Sokolnice. Součástí této KA byly školení pro pedagogy naší školy zaměřené na využívání interaktivních tabulí ve výuce a školení na využívání e-learningu. Taktéž byly pořízeny interaktivní tabule do učeben. Klíčová aktivita E-learning byla zaměřena na tvorbu e-learningového portálu. Nově vzniklé e-learningové kurzy jsou složeny nejen z učebních testů, prezentací, testů, kontrolních otázek, aby si žáci mohli ihned ověřit své znalosti a pozornost, ale přidanou hodnotu všech kurzů dodávají také vytvořené animace, které názorně ukazují a dokreslují daná témata a jsou pro všechny velice atraktivním prvkem. E-learning slouží nejen pedagogům a studentům ISŠ Sokolnice, ale také učitelům a žákům škol základních, kteří tímto získávají nové znalosti a povědomí o daných oborech. Studenti a pedagogové naší školy pracují s e-learningem v rámci běžné výuky, ale také jim je pomocníkem pro samostudium doma. Čtvrtá klíčová aktivita Akce techniky byla určena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol Jihomoravského kraje. Tito žáci na připravených pracovištích naší školy plnili jednoduché úkoly z oblasti bytových instalací, světelné techniky, měření elektrických veličin atd. Naši pedagogové se stali pouze odborným dohledem. Samotnými průvodci a „učiteli“ žáků ZŠ se stali studenti ISŠ Sokolnice. Tato forma komunikace žák – žák byla pro tuto věkovou skupinu mnohem přijatelnější. Přínosné to bylo i pro naše žáky, kteří se tímto zdokonalovali ve svých prezentačních dovednostech, osvojovali si a upevňovali své získané vědomosti a poznatky. Žáci základních škol a studenti ISŠ s pedagogickým doprovodem se taktéž zúčastnili exkurzí do vybraných firem a podniků, aby zjistili, jak to v oborech elektrotechniky a strojírenství v praxi může vypadat. Odezva na Akce techniky od zástupců základních škol byla velice pozitivní.

 

 

Děkujeme celému projektovému realizačnímu týmu a všem zapojeným účastníkům za odvedenou práci, aktivitu, trpělivost a nasazení.

08. Říjen 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem E-learning pro naši školu spuštěn · Categories: Aktuality o projektu

18. Červenec 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem D A L Š Í E T A P A P R O J E K T U · Categories: Aktuality o projektu

          Během prvního pololetí 2014 nebyla o aktivity projektu nouze.

Začátkem roku se konaly na ISŠ Sokolnice Akce techniky pro zapojené základní školy, probíhala další série Exkurzí a připravovaly se Výukové materiály pro tisk a pro e-learningovou aplikaci.

Druhé etapy Akcí techniky se zúčastnily všechny zapojené základní školy, žáci ISŠ Sokolnice a odborní pracovníci projektu. Jednotlivá pracoviště byla vybavena technikou i materiálem, a žáci základních škol se tak mohli aktivně zapojit do plnění úkolů dle připravených pracovních listů.

 

Od března se také základní školy účastnily Exkurzí, které zajistil partner projektu, Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje spolu s odborníky z praxe. Žáci měli možnost shlédnout firmy a provozy Dopravního podniku města Brna, SAKA Brno – spalovny, Leteckého provozu Brno Tuřany, Elektrárny Hodonín a firmy Siemens, provoz turbíny Brno. Exkurze se setkaly, jako již minule, s velkým úspěchem a zájmem zapojených základních škol.

 

Vytvořené výukové materiály prošly jazykovou korekturou a nyní jsou zpracovávány do tiskové podoby. Během tohoto období již také probíhá úprava materiálů pro e-learningovou aplikaci. Připravují se testové otázky, animace, prezentace a schémata.

Vše se postupně umísťuje do e-learningového prostředí ve spolupráci s firmou Simple way.

 

V průběhu prázdnin se budou výukové materiály pro e-learning dotvářet, proběhne jejich tisk a budou oslovovány další firmy, které se  zapojí do projektu. Budou se zpracovávat nové pracovní listy pro Akce techniky do poslední etapě projektu.

 

 

 

27. Únor 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝUKOVÉ MATERIÁLY – JEDEN Z VÝSTUPŮ PROJEKTU · Categories: Aktuality o projektu

Již začátkem projektu byl sestaven tým z řad učitelů odborných předmětů tak, aby byla zajištěna provázanost u jednotlivých tvořených výukových materiálů.

Byly zpracovány výukové materiálů pro tyto tematické celky: Základy elektrotechniky, Technická dokumentace (strojírenství), Elektrotechnologie, Elektrické stroje a přístroje, Užití elektrické energie, Elektrotechnická měření, Elektronika, Automatizace, které zohledňují moderní postupy práce a aktuality moderních technologií ve firmách. Tímto se zlepší pracovní uplatnění žáků v jednotlivých oborech.

Během tvorby výukových materiálů byly zpracovány prezentace pro žáky na interaktivních tabulích. Žáci tak budou více vtaženi do výuky a budou moci lépe pochopit látku.

V této chvíli probíhá připomínkování a postupné převádění výukových matriálů do e-learningové podoby. K tomuto účelu byl zřízen samostatný e-learningový portál

.

 

 

18. Září 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY PROJEKTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 · Categories: Aktuality o projektu

I v tomto školním roce budou nadále pokračovat již probíhající aktivity projektu „Najdi si cestu k technice“.

Po připomínkování a doplnění jsou dotvářeny Výukové materiály do finální podoby a probíhá zpracovávání těchto matriálů pro e-learningové aplikace. S nově vzniklými matriály pak budou pracovat jak učitelé a studenti ISŠ Sokolnice, tak i učitelé zapojených základních škol s úlohami uzpůsobenými pro ZŠ. Materiály jsou zpracovávány pro oblast elektro a strojírenství.

Dále se úspěšně daří všem zapojeným školám absolvovat exkurze do vybraných a již zapojených firem do projektu v Jihomoravském kraji. Exkurze jsou uskutečňovány především ve firmách zaměřených na strojírenskou a elektro výrobu a mají žákům přiblížit jejich možnosti po absolvování studia technických oborů.

Pro zimní měsíce se připravuje další série Akcí techniky – 4 praktické pracoviště na ISŠ Sokolnice. Zde si žáci základních škol vyzkoušejí a případně ověří své znalosti z oblasti elektro. Při práci s odborným dozorem a studenty z řad ISŠ se žáci seznámí s integrovanou střední školou a naučí se pracovat s jednotlivými pracovními listy v přichystaných dílnách. Pro tyto účely slouží i nově vybavená Elektrotechnická dílna.

Doufáme, že aktivity projektu tak pomohou žákům 7. -9. tříd základních škol v jejich nelehkém rozhodování a připlíží jim technické obory, jejich studium a uplatnění v praxi.

27. Srpen 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výběrové řízení E-learningová aplikace · Categories: Aktuality o projektu

V rámci dvou projektů Najdi si cestu k technice CZ.1.07/1.1.16/01.0006 a Vzdělávej se, máš na to celý život CZ.1.07/3.2.04/04.0055 bylo 20. srpna 2013 vyhlášeno výběrové řízení na e-learningovou aplikaci. Bližší informace k výběrovému řízení:

http://opvk.kr-jihomoravsky.cz/Folders/1124-1-Vyberova+rizeni.aspx https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_1401.html

15. Srpen 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Seznam dosud proběhlých exkurzí v rámci projektu Najdi si cestu k technice: · Categories: Aktuality o projektu

13.3.2013            ZŠ Měnín                            Siemens Electric Machines, s.r.o., Drásov

26.3.2013            ZŠ Otnice                            ABB, s.r.o.

3.4.2013              ISŠ Sokolnice                     ABB, s.r.o.

17.4.2013            ZŠ Sokolnice                      Siemens Electric Machines, s.r.o., Drásov

24.4.2013            ZŠ Loděnice                       Teplárny Brno, a.s., provoz Červený mlýn

6.5.2013              ZŠ Brno Bednářova         Teplárny Brno, a.s., provoz Špitálka

15.5.2013            ZŠ Znojmo Pražská         Znojemské strojírny, s.r.o.

29.5.2013            ZŠ Brno Kuldova              ESBslévárna, s.r.o., ESB eletrické stroje, a.s.

31.5.2013            ZŠ Bučovice                       Rostex Vyškov

22.5.2013            ZŠ Znojmo Mládeže       Znojemské strojírny, s.r.o.

3.6.2013              ZŠ Křenovice                     Teplárny Brno, a.s., provoz Špitálka

12.6.2013            ZŠ Brankovice                   Rostex Vyškov

19.6.2013            ZŠ Brno Novolíšeňská    Teplárny Brno, a.s., provoz Červený mlýn

25.6.2013            ISŠ Sokolnice                     Tetiště Tuřany, letový provoz

26.6.2013            ZŠ Brno Novolíšeňská    Teplárny Brno, a.s., provoz Červený mlýn

02. Květen 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem První postřehy z exkurzí · Categories: Aktuality o projektu

Další aktivitou, kterou tento projekt žákům nabízí, jsou exkurze v zapojených firmách. Tyto exkurze jsou zaměřeny především na odvětví elektro a strojírenství.
Úkolem je představit žákům danou oblast a jednotlivé profese v praxi.
Jednou z exkurzí byla návštěva žáků ZŠ ve společnosti Siemens Electric Machines, s.r.o. v Drásově. Tato firma má s exkurzemi velké zkušenosti a tak vše proběhlo bez závad. More »

07. Únor 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚSPĚŠNÉ „AKCE TECHNIKY“ · Categories: Nezařazené

V průběhu ledna byla uzavřena první série Akcí techniky, kterých se zúčastnily všechny zapojené základní školy projektu. Tato aktivita probíhala na Integrované střední škole v Sokolnicích za účasti odborného pedagogického dozoru a studentů ISŠ. Žáci základních škol byli rozděleni do skupinek po 10 žácích a na připravených stanovištích plnili zadané úkoly. Tak se mohli seznámit nejen s prostředím a vybavením střední školy, ale mohli si vyzkoušet „elektrotechniku v praxi“.
More »

07. Prosinec 2012 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PROJEKTOVÉ AKTIVITY BĚŽÍ !!! · Categories: Aktuality o projektu

V listopadu se plně rozběhly AKCE TECHNIKY. Zde se při prvních dvou akcích na ISŠ Sokolnice seznámili žáci zapojených základních škol především s praxí v elektrotechnice. Žáci byli po příjezdu na ISŠ seznámení se školou a plánem celé akce. Pak byli rozděleni do skupin po 10 žácích a během cca 4 hodin pro ně byla připravena 4 pracoviště. Zde obdrželi pracovní listy s postupem prací na pracovištích. Odborný pedagogický dozor a žáci ISŠ je při práci vedli a pomáhali při plnění zadaných úkolů. Jednotlivá pracoviště jsou zaměřena na: Zapojení LED Diod, Robotiku, Kabelové technologie, Realizace číslicových obvodů pomocí stavebnice RC didactic. I když vše ze začátku vypadalo složitě, žáci se velice rychle zorientovali a připravené úkoly se jim podařilo splnit. More »